Woonwagenbewoners verdienen steun!

“Gemeenten dienen beleid voor woonwagens en standplaatsen vast te stellen als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid. Dit beleid dient voldoende rekening te houden met en ruimte te geven voor het woonwagenleven van woonwagenbewoners. Hiervoor is nodig dat de behoefte aan standplaatsen helder is, zodat gemeenten ervoor kunnen zorgen dat het aantal standplaatsen in een redelijke verhouding staat tot de daadwerkelijke vraag aan standplaatsen bij woonwagenbewoners.” Dit staat letterlijk in het rapport “Woonwagenstandplaatsen in Nederland” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Woonwagenbewoners verdienen dus een goede plek in onze gemeente. Uit het artikel in “de Gelderlander” van 24 maart jl. zou kunnen worden afgeleid, dat een meerderheid in de raad die steun niet zou willen geven.

Foto: Companen

Niets is minder waar! Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk kan worden begonnen met het toewijzen van de eerste woonwagens hebben wij, de drie coalitiepartijen, GBO, CDA en VVD, in Overbetuwe een amendement ingediend, die de steun van de PVDA kreeg. Dat houdt in dat de locatie Platenmakerstraat te Elst aangewezen is als locatie en dat het college is verzocht op zoek te gaan naar een andere locatie in het westen van de gemeente en de raad voor 1 oktober 2021 te informeren. Dat betekent, dat de locatie Zetten vooralsnog niet meer in beeld is, hetwelk de voltallige raad heeft gesteund.

Zoals eerder afgesproken zal de gemeente Overbetuwe bij het regionale beleid aansluiten wat betreft de verdere ontwikkeling. Het participatieniveau is aangepast, het is nu vastgesteld op co-creatie. Dat houdt in dat er samen met om- en aanwonenden, andere partijen zoals woningbouw corporaties en toekomstige bewoners tot een gezamenlijk standpunt gekomen dient te worden.

Alle partijen streven naar behoud van de woonwagen-cultuur en naar duurzaam en toekomstgericht wonen.

De drie coalitiepartijen waren teleurgesteld over het feit dat GroenLinks, BOB, D66 en CU tegen het amendement stemden. Als er geen meerderheid was behaald dan had dit ingehouden dat het plaatsen van woonwagens verder vooruit was geschoven, dat is uiteraard niet in het belang van de toekomstige woonwagenbewoners.

Contactpersoon:

  • Henk Vreman

    Fractievoorzitter

    Elst

    Huisvesting – migratie – integratie