Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Overbetuwe voorgelegd aan OverbetuwePanel

Ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen start een politieke partij met de voorbereidingen voor het maken van een verkiezingsprogramma. In dat programma laat de partij zien wat de visie van de partij is op belangrijke onderwerpen in de gemeente en wat de plannen zijn voor de komende jaren. Gemeentebelangen Overbetuwe heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan een conceptverkiezingsprogramma.

Gemeentebelangen Overbetuwe heeft in 2017 een panel opgezet. Dit panel bestaat inmiddels uit een groep van ruim 400 uit de gemeente Overbetuwe. Het gaat hier om inwoners die willen meepraten over politieke onderwerpen. Zij krijgen af en toe een e-mail met daarin een politiek onderwerp. Over dit onderwerp zal de politieke partij een standpunt moeten innemen. Dit is vaak niet eenvoudig omdat zij immers de belangen behartigen van de alle inwoners van Overbetuwe.

Het conceptverkiezingsprogramma is voorgelegd aan het OverbetuwePanel. In negen samenvattende paragrafen werd de kern van het verkiezingsprogramma weergegeven. Aan de leden van het panel werd gevraagd of zij zich konden vinden in de stelling of dat er aanvullingen nodig waren. Afsluitend werd gevraagd of er nog punten waren die men wilde meegeven voor het conceptverkiezingsprogramma.
Gemeentebelangen Overbetuwe is van mening dat de inwoners meer betrokken worden bij het lokale politiek en het vormen van beleid. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel. Juist daarom is het voor GBO belangrijk om met alle inwoners, bedrijven en organisaties voortdurend in gesprek te zijn en zo samen te zorgen voor mooie, veilige en dus leefbare kernen in Overbetuwe. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners participeren in de ontwikkeling van hun omgeving.

Gemeentebelangen Overbetuwe wil weten wat er leeft en speelt in jouw omgeving zoeken we jouw buurt actief op. Ook nodigen we inwoners graag uit voor onze fractievergaderingen. Verder heeft GBO dus het OverbetuwePanel opgezet. Aanmelden kan via www.overbetuwepanel.nl.

Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Een duidelijke procedure en goede communicatie zijn daarbij onmisbaar. Gemeentebelangen Overbetuwe heeft inmiddels het verkiezingsprogramma 2022-2026 vastgesteld.