Spoorlijn Arnhem-Tiel

Aanleiding:

Afgelopen zaterdag heeft de Gemeente Belangen Overbetuwe met verbazing het krantenbericht in de Gelderlander gelezen, “Spoor maakt plaats voor bus”. De treinverbinding tussen Arnhem – Tiel is een belangrijke spoorverbinding in onze regio. Wij hebben daarom een aantal kritische vragen aan de wethouder om ons over te informeren.

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1.Waarom is de raad niet eerder ingelicht over dit plan en moeten wij het uit de krant vernemen?

2. Hoe denkt de wethouder de dorpen en kernen beter te kunnen bereiken als de bus over het tracé van de bestaande de spoorlijn zal rijden?

3. Op basis waarvan is de wethouder van mening dat een bus een goed alternatief zou zijn in relatie tot de doorlopende discussie over de CO2 uitstoot en klimaat

4. De aanrijtijden voor een bus zijn langer dan voor een trein, is de wethouder van mening dat de bus dan nog steeds een goed alternatief zou zijn voor de trein i.r.t. de huidige reistijd voor reizigers.

5. Hoe ziet de wethouder de fileproblematiek in de regio in relatie tot een busverbinding, wetende dat de bus langer over een route zal doen dan een trein

6. Heeft de wethouder een beeld van de kosten die dit plan met zich mee zal brengen? Zo ja, wil de wethouder dit dan met de raad delen. gedacht aan de vele kosten die dit plan met zich mee zal brengen?

7. Is de wethouder er zich van bewust dat, wanneer de busverbinding niet het beoogde succes heeft, deze zal verdwijnen zoals in het verleden al vaker is gebeurd.

8. Gebleken is dat de gemeente Arnhem niet op de hoogte is gesteld over deze plannen, wat is de reden dat dit wel gesteld wordt in de communicatie die tot op heden in de krant is verschenen?

9. Indien u van mening bent dat de betrokken gemeentes wel geïnformeerd zijn geweest in deze plannen, waar blijkt dit uit?

10. Is het niet wenselijker om te kijken hoe wij de spoorlijn rendabeler kunnen maken en toekomstbestendig door bijvoorbeeld elektrische treinen in te zetten?

11. anneer verwacht de wethouder de uitkomsten van het onderzoek van de provincie en kan hij de raad informeren hierover?

12. Wat is de status van de plannen mogelijk een snelfietspad aan te leggen naast of op het bestaande tracé?

13. Indien uit het onderzoek van de Provincie blijkt dat een busbaan i.p.v. een treinspoor niet de juiste keuze is, in hoeverre is de wethouder van plan het onderzoek naar een snelfietspad wel verder uit te werken?