Op (de) weg (deel 2)

Naar aanleiding van, onder andere, vragen van GBO over de verkeersveiligheid in Aurelius is de gemeente Overbetuwe eind 2020 een breed onderzoek gestart in de wijk in en rond Aurelius om na te gaan hoe de

Oosterhout De Klompjes kinderopvang – Foto: GBO

inwoners de (on)veiligheid rond Aurelius ervaren en welke oplossingen zij zien. GBO stond daar zeer positief tegenover: bij mogelijk ingrijpende maatregelen in een woonomgeving moet het draagvlak altijd beoordeeld worden.

Nog voordat de resultaten van dit onderzoek bekend waren is er op dinsdag 26 januari 2021 door verschillende partijen een motie in de gemeenteraad ingebracht en behandeld. In deze motie werd de wethouder opgeroepen om de voorgestelde maatregelen van Veilig Verkeer Nederland onmiddellijk toe te passen en dus niet te wachten op de resultaten van het onderzoek in de wijk.

Als GBO hebben wij besloten om deze motie in eerste aanleg niet te ondersteunen. Als inwoners gevraagd wordt hun mening over een bepaald probleem te geven, vinden wij het vanzelfsprekend om de antwoorden af te wachten en te analyseren. Anders neem je dit proces van participatie niet serieus.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de wethouder mogelijkheden zag om de uitkomsten van het onderzoek in de wijk te combineren met de aanbevelingen van Veilig Verkeer Nederland. Hij zegde toe op korte termijn een aantal maatregelen te formuleren en deze met inwoners af te zullen stemmen. Naar verwachting zal hij dan half februari 2021 kunnen aangeven welke maatregelen haalbaar zijn.

Nadat voor ons duidelijk was dat ook de resultaten uit het brede onderzoek in de wijk hierbij worden meegenomen, hebben we ingestemd met de ingediende motie.

We blijven dit proces volgen.

Contactpersoon:

  • Burgerraadslid

    Oosterhout

    Mobiliteit – leefbaarheid – economie