Ontwikkelingen Bibliotheek

In 2016 heeft de gemeenteraad de “visie op de bibliotheekfuncties in Overbetuwe “vastgesteld. De raad geeft in dit document een richting aan maar biedt geen concreet uitvoeringsplan.

Gemeentebelangen Overbetuwe staat voor een goede bibliotheekvoorziening. In het verkiezingsprogramma stond dat het aantal bibliotheken in onze gemeente volgens GBO niet mag afnemen. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven van inwoners of stichtingen om een kleinschalige bibliotheek op te zetten. Een voorbeeld hiervan is een basisschool waarin een kleinschalige en openbare plek gerealiseerd wordt waar mensen boeken kunnen lenen.

 

Het uitvoeringsplan (ofwel uitvoeringsagenda) is door de raad op 12 november 2019 behandeld en vastgesteld. Dit plan is in samenspraak met het bestuur van de bibliotheek en de gebruikers tot stand gekomen. Rode draad in dit plan is de primaire functie van de bibliotheek of wel de geletterdheid in brede zin. Met andere woorden de bibliotheek moet de zelfredzaamheid van de mensen ondersteunen op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Daarnaast blijft het belangrijk voor gebruikers kennis te kunnen maken met allerlei cultuur vormen.

 

Een andere belangrijke functie van de bibliotheek is ontmoeting en kennisuitwisseling. De bibliotheek moet een uitnodigende en inspirerende plek zijn om te verblijven, werken en studeren. Als voorbeeld kan worden genoemd “de Huiskamer” in de bibliotheek in Elst, waar momenteel iedere donderdagmorgen ruim 80 inwoners onder het genot van een kop koffie/thee elkaar ontmoeten. Het idee bestaat om, gezien de grote belangstelling, te onderzoeken of deze ontmoetingsplaats kan worden uitgebreid en in ieder geval kan worden uitgerold naar andere kerkdorpen. De kerkdorpen doen dat natuurlijk wel op hun eigen manier.

 

De bibliotheek zet zich ook sterk in voor de jeugd. Daarom wilt de raad de “bibliotheek op school” verder uitbreiden naar andere kerkdorpen. Nu zijn er enkele dorpen waar deze vorm van bibliotheekwerk al bestaat, waaronder in Driel en Zetten, maar zoals gezegd willen we dit uitrollen. Deze uitvoeringsagenda heeft een looptijd tot 2024. In deze periode zal het college samen met de andere partners dus aan de slag moeten.

 

Wij zijn als Gemeentebelangen Overbetuwe dus blij met deze ontwikkeling binnen de onze bibliotheken en zullen onze wethouder Dimitri Horsthuis – Tangelder, die portefeuillehouder is, dan ook met een bepaalde regelmaat bevragen over de voortgang van de projecten.