Dijkversterking Wolferen – Sprok

Op 20 april 2021 stond de besluitvorming van het vaststellen van het bestemmingsplan van de versterking van het dijktraject Wolferen – Sprok op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Al tijdens de

Foto: Waterschap Rivierenland

behandeling van de eerder gehouden voorronde bleek dat er veel vragen waren, niet alleen vanuit de raadsleden, maar ook vanuit de direct aanwonenden. Bij die laatste groep kwamen de vragen voort vanuit de zorgen die hier leven. Deze zorgen hebben vooral te maken met de uitvoering en dan met name over de kwaliteit van de nieuw aangebrachte grond voor het verstevigen en ophogen van de dijk.

Het is een complex onderwerp. Dat heeft te maken met de grootte van het uit te voeren werk en dat er veel instanties bij betrokken zijn. Naast bevoegde gezagen (provincie en meerdere gemeenten) ook Rijkswaterstaat en het Waterschap. Daarom heeft de provincie de coördinerende rol en is de rol van de gemeente Overbetuwe gering. Toch heeft de gemeente in het voortraject wel zaken kunnen regelen; zoals een goede landschappelijke inpassing en waarborgen voor goede kwaliteit grond die hergebruikt danwel opgebracht wordt. Vlak voor de raadsvergadering heeft wethouder Wijnte Hol een memo namens het college uitgestuurd om nog eens duidelijk te maken dat wij als gemeente niet aan zet zijn omdat Rijkswaterstaat de uitvoerende organisatie is voor dit project. Dit neemt natuurlijk niet de zorg weg van onze inwoners die direct te maken krijgen met deze dijkversterking.

Tussentijds hebben wij vanuit GBO ook gesproken met diverse bezorgde aanwonenden. Wij begrijpen die zorg. Zeker gezien alle media-aandacht over bijvoorbeeld het gebruik van niet schone grond voor het verstevigen van dijken. Dit was voor ons aanleiding om hier nogmaals met klem aan het college te vragen om alles te doen wat binnen de mogelijkheden ligt. Door hier aandacht voor te vragen bij de overheidsorganisaties die belast zijn met de uitvoering van de Dijkversterking.

Wij zijn van mening dat een motie zoals die door een van de andere fracties was ingediend niet uitgevoerd kan worden door ons op gemeentelijk niveau. Wel begrijpen wij de strekking van die motie heel goed.

Vanuit de coalitie hebben wij de volgende vragen gesteld:

 • Daarom verzoeken wij het college de inhoud van de motie kenbaar te maken bij de WEL bevoegde overheidsinstanties. Dat zijn het Waterschap, Rijkswaterstaat en de betrokken Omgevingsdiensten. En daarbij in het bijzonder aandacht te vragen dat er her/ nacontrole wordt uitgevoerd op de opgebrachte grond.
 • Ook vragen wij het college om door te gaan met het ondersteunen van onze inwoners en met ze in contact te blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Rijkswaterstaat.
 • Wij vragen de portefeuillehouder hierover een toezegging te doen.

De portefeuillehouder heeft hierop gereageerd, waarbij hij ondermeer duidelijk maakte dat hij hierover al overleg had gevoerd met de Heemraad van het Waterschap. Maar dat er geen sprake kon zijn van hercontrole van de grond omdat deze in het voortraject uitdrukkelijk getoetst wordt en aan de hoogste kwaliteitseisen moet voldoen. Controle achteraf zou het project aanzienlijk duurder maken, zonder dat dit daadwerkelijk iets. Desalniettemin blijft hij betrokken en in contact met de diverse partijen in de komende periode.

Contactpersonen:

 • Paul de Vries

  Raadslid

  Elst

  Burgerparticipatie – veiligheid – voorzieningen

 • Hans van der Heijden

  Burgerraadslid

  Elst

  Openbare ruimte – wonen