Coördinatieregeling windmolens, uit welke hoek waait de wind?

Impressiefoto windmolens

Op 22 februari stond de coördinatieregeling windmolens op de raadsagenda in Overbetuwe. In een eerdere voorronde was over deze regeling al uitgebreid gesproken door de verschillende politieke partijen. Op deze avond moest er een besluit genomen worden.

Eerst even een toelichting: De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe hebben een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van windpark Midden-Betuwe. Dit windpark gaat bijdragen aan de ambitie van beide gemeentes om energie neutraal te worden. De windmolens worden geplaatst zowel aan de noord- als zuidkant van de A15, ongeveer tussen Zetten en Dodewaard. Het gebied langs de A15 is conform toekomstvisie plus en de omgevingsvisie als aangewezen gebied voor grootschalige energieopwek.

Al bijna een jaar geleden zijn de direct omwonenden in Neder-Betuwe en Overbetuwe over het windpark geïnformeerd door middels van een brief en in mei 2020 zijn omwonenden uitgenodigd om mee te doen aan een online enquête. Vanwege de Corona pandemie konden er geen live bijeenkomsten of gesprekken gehouden worden. Hierdoor zijn er een aantal aanpassingen gedaan in het tijdspad en wordt er pas inhoudelijk gesproken over het windpark in april 2021. In de tussentijd gaat de gebiedstafel waar initiatiefnemers, milieuorganisaties, lokale energie coöperatie, dorpsraden, inwoners en ondernemers in gesprek om kennis te delen.

Terug naar de raadsvergadering van afgelopen dinsdag: Zowel in de voorronde als tijdens de gemeenteraad werd er door diverse partijen al over de inhoudelijke invulling van het plan gesproken en ook over het al dan niet uitbreiden van het zoekgebied en initiatiefnemers.

Echter is de inhoudelijke behandeling pas later in het proces aan de beurt. Het stuk dat voor lag (coördinatieregeling) is een efficiency-maatregel die het bevoegd gezag van de provincie naar de gemeente overdraagt en het proces voor de inwoner eenvoudiger maakt conform de nieuwe omgevingsvisie. Het is voor GBO belangrijk dat een juist participatieproces wordt doorlopen waar inwoners, ondernemers en initiatiefnemers samen tot een gedragen project komen. Dit is de basis van inwonersparticipatie. Die inwonersparticipatie vinden wij bij GBO heel belangrijk. En datzelfde geldt ook voor onze wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder. Pas als de direct betrokkenen bij dit plan hun mening hebben vastgesteld en hebben meegepraat in de gebiedstafel, komt er een definitief plan waar de politiek een besluit over kan nemen. Iedereen die voor die tijd al inhoudelijk hierover wil debatteren, spreekt eigenlijk voor zijn beurt! Wie nu instemt met de coördinatieregeling stemt nog niet automatisch in met een plan wat nog gemaakt moet worden. Onderdeel van het plan zal onder anderen een Milieu Effect Rapportage zijn als onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek. Zo wordt ook duidelijk welke effecten de windmolens op het milieu hebben.

Sterker nog deze regeling zorgt er voor dat we op gemeentelijk niveau zeggenschap krijgen over zaken waar eerst de provincie een besluit moest nemen. De coördinatieregeling is uiteindelijk aangenomen tijdens de raadsvergadering. Kortom dit verhaal is dus nog niet af, vandaar dat ik eindig met… Wordt vervolgd.

Contactpersoon:

  • Paul de Vries

    Raadslid

    Elst

    Burgerparticipatie – veiligheid – voorzieningen

 

Voor hen die meer willen weten over het windpark: Een video (kijktijd ongeveer 20 minuten) over het project windpark Midden-Betuwe is te vinden op het YouTube kanaal van de gemeente Neder-Betuwe. De video geeft informatie over de komst van windpark Midden-Betuwe en over hoe je als omwonende kan meedenken en meedoen (de aftrap– enquête/eerste onderzoeksperiode – waarover in de video wordt gesproken is afgesloten op 12 juni 2020).

Heeft u vragen over het windpark? Mail ze dan naar Bob Leijdes, projectmanager windpark Midden-Betuwe, via bleijdes@nederbetuwe.nl.