Beschouwing Kadernota 2020

Tijdens de beschouwing op de kadernota van 2020 heeft onze fractievoorzitter Henk Vreman de volgende tekst gebruikt.

Voorzitter, dames en heren,

Op de eerste plaats wil ik allen bedanken, die aan deze kadernota hebben mee gewerkt en niet op laatste plaats de griffie, die voor een andere opzet voor de behandeling van technische vragen heeft gekozen. Van hen is ook het voorstel  om deze beschouwingen met 8 partijen een levendiger karakter te geven door die beschouwing te baseren op een beperkt aantal thema’s.

Deze handschoen, voorzitter, hebben wij geprobeerd op te pakken. Maar eerst willen wij ook even terugkijken naar het afgelopen jaar. Het eerste jaar van deze coalitie!

Het college programma is daarbij de leidraad.

De vraag rijst dan automatisch wat hebben we bereikt, wat niet of nog niet en wat staat in de steigers.

Goed beschouwd zijn we tevreden. In meerderheid zijn de onderwerpen, die voor 2018/ 2019 (tot dusverre) in het uitvoeringsprogramma staan gehaald, waaronder besluitvorming sociaal domein en participatiewet. Ook het onderwerp duurzaamheid, waarbij we denken aan de zonneparken, . Maar er zijn er ook onderwerpen , die herhaaldelijk zijn doorgeschoven. Ik denk hierbij aan de start van de bouw MFC Valburg,  en MFC Herveld,. De sportnota die nog steeds niet is verschenen.

Wij blijven daarom kritisch kijken naar de realisatie van het uitvoeringsprogramma en zullen niet schromen het college hier regelmatig op aan te spreken. Voorbeelden hiervan zijn – en ik doe maar een greep, : alle ontwikkelingen, die onze inwoners raken bij de realisatie van een RTG, waarbij wij als fractie stiekem, maar steeds meer hardop hopen, dat het stikstofbesluit van de Raad van State roet in het eten zal gooien. Dit dossier, voorzitter, blijft ons grote zorgen baren en wij roepen het college op om vooral met alle direct belanghebbenden in gesprek te blijven.

Voordat wij ingaan op het thema, dat we hebben gekozen, moet worden gezegd, dat het financiële beleid nog steeds solide is, ofschoon we er niet omheen kunnen, dat door het afromen van de algemene reserve als gevolg van met name de kostenstijging jeugdzorg, de toekomst van Overbetuwe er financieel minder florissant uit zal zien. Dat betekent voor onze fractie in ieder geval dat wij iedere grote investeringen heel kritisch zullen beoordelen en  uitdagingen niet in de weg zullen staan.

Ons thema:

Ons thema voor deze beschouwing is een eerdere ondertitel van ons verkiezingsprogramma, te weten “ de mens centraal”.

In dit verband willen we een aantal onderwerpen de revue laten passeren en daarbij een paar vragen aan het college stellen,

Sociaal domein en participatiewet:

Het Sociale Domein staat aan de vooravond van een transformatie, een nieuwe aanpak welke wij steunen. Wij hopen dat door een betere samenwerking van de partners in de coöperatie de zorg en ondersteuning aan inwoners beter gaat verlopen. Werken vanuit 1 loket, overleg en afstemming met partners welke zorg en ondersteuning het beste is voor de inwoner. Door korte lijnen is er sneller een beeld van de situatie waardoor de nodige zorg en ondersteuning snel kan worden geboden. Wat laagdrempelig in de vorm van algemene voorliggende voorzieningen, dicht bij de inwoner kan worden ingezet versterkt de inwoner en het netwerk, waar zorg nodig is in de vorm van een geïndiceerde maatwerkvoorziening moet dit ook snel en eenvoudig kunnen worden ingezet. Het streven daarbij is om te komen tot een optimale mix van geïndiceerd  maatwerk en algemene voorliggende voorzieningen.

Ook in Overbetuwe zullen steeds meer ouderen wonen en is het heel belangrijk hen de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Wij willen ook met ons allen een dementievriendelijke gemeente zijn en hier zal zeker meer op ingezet moeten worden. Dit kan op veel manieren maar belangrijk zijn toch zeker de 75+ bezoeken, de thuiszorg en de goede verzorging in instellingen. Hier zullen wij ons de komende jaren sterk voor moeten inzetten. Langer thuis wonen is een mooi streven, dit vraagt echter wel om de daarvoor noodzakelijke voorzieningen (voor zorg en ondersteuning)  goed op peil te hebben. Het is daarnaast ook belangrijk dat de verzorgingshuizen voldoende ruimte en middelen hebben voor huisvesting van ouderen die niet langer thuis kunnen wonen.

Ook in de komende jaren zal er (extra) voldoende geld ingezet moeten worden voor diverse plannen voor de gezondheidszorg in het algemeen maar zeker voor de jeugdzorg. Met de nieuwe manier van werken in 2020 hopen wij tekorten bij de jeugdzorg in een aantal te nemen stappen terug te brengen tot het budget wat hiervoor oorspronkelijk is weggezet. Bij de jeugdzorg is een betere afstemming met school- en huisartsen essentieel om samen meer grip te krijgen op de budgetten voor de jeugdzorg.

Ook de afstemming met Werk&inkomen en schuldhulpverlening  speelt een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van inwoners. Als mensen eerder in beeld zijn kan men ook eerder bijspringen voor hulp bij het zoeken naar passend werk, het meedoen in de samenleving door betaald of vrijwilligerswerk en hulp bij voorkomen van of samen oplossingen zoeken bij schulden.

Burgerparticipatie:

In het collegeplan “Overbetuwe in bloei” wordt onder meer geschreven en ik citeer:

“Wij hebben inwoners met wensen en ideeën, een raad die op basis daarvan beleidskaders stelt en een college wat uitvoering geeft aan het beleid (waarna de raad deze uitvoering controleert). Dit is een prima bestuurlijk systeem met de nodige “checks and balances”. Een goede communicatie tussen alle betrokken gremia is de belangrijkste basis voor succes. Hierover is in de afgelopen periode het nodige gezegd. Het lijkt ons goed als wij op een tweetal terreinen een verdiepingsslag maken: Communicatie en samenwerking tussen raad en college; Communicatie en samenwerking met onze inwoners (burgerparticipatie en inspraak). “

Wij constateren, dat de raad regelmatig wordt geconfronteerd met bewoners die aangeven onvoldoende en/of te laat geïnformeerd zijn over plannen die hen direct aangaan en dat zowel inwoners als gemeenteraad helderheid en informatie missen over het te volgen cq gevolgde proces.

Als gevolg hiervan ontstaan misverstanden en frustratie bij betrokkenen. Teneinde het proces van burgerparticipatie te versterken, hebben we een motie M 9 ingediend en hebben we in het verlengde daarvan motie M6 mede ingediend.

Milieustraat:

Wij zijn allemaal geschrokken van het ODRA rapport over de milieustraat maar hebben het volste vertrouwen in de wethouder die voortvarend aan het werk is gegaan om hier een goed plan voor neer te leggen zodat ook de milieustraat en/of de milieustraten een veilige en fijne werkplek zal zijn voor alle werknemers.

Wij zijn er voorstander van dat onze inwoners een toekomstbestendige en toegankelijke plaats hebben om hun overtollige afval te deponeren. In het licht van onze duurzaamheidswens is deze insteek voor ons essentieel.

Cultuur, Sport en recreatie:

Voorzitter, een wezenlijk onderdeel van dit programma is de sportnota, waarbij onze fractie er nu echt vanuit gaat, dat de wethouder zijn concrete toezegging op korte termijn nakomt. We beseffen, dat dit een zeer complex dossier is, waar velen bij betrokken moeten worden, maar geef nu echt gas!!!

Ook vragen wij concreet naar de stand van zaken betreffende de vitale sportparken. Dus niet alleen in Elst maar ook de andere dorpen.

Zwembad:

Gemeente Belangen Overbetuwe vindt een behoeftenonderzoek naar een nieuwe zwemaccommodatie annex sporthal een goede zaak. De fractie heeft echter vorig jaar al kenbaar gemaakt dat ook aan de westkant van deze gemeente een zwemvoorziening overeind zou moeten blijven,

Om dit pleidooi kracht bij te zetten, hebben we mede met een aantal andere fracties een motie M11 ingediend.

Speeltuinen:

De afronding van het uitbreidingsplan Westeraam nadert na vele jaren zijn voltooiing. Wethouder Ruimtelijke Ordening, een pluim waard.

Afronding van woningbouw betekent dat gekeken moet worden naar leefbaarheid, zoals Groen en speelvoorzieningen.

Dat is de reden waarom wij motie M7 hebben ingediend. Wij noemen hierbij bewust geen bedrag voor de PNL, omdat deze voorziening moet worden meegenomen bij anderen in de gemeente.

Onderwijs:

Vz  

Wij zijn geschrokken van de voorziene kostenoverschrijdingen bij de bouw van een nieuw OBC, de gegeven verklaring: “de complexiteit van het project”, roept op zijn minst vragen op. Dat de bouwkosten in de afgelopen jaren explosief zijn gestegen is erg jammer, maar het is niet anders. Dat aan duurzaamheid extra aandacht wordt besteed vinden wij vanzelfsprekend een uitstekende ontwikkeling, maar wij moeten ons ook de vraag durven stellen of de voorgestane nieuwbouw in de directe omgeving wel noodzakelijk is. Durven wij die discussie aan?

Los daarvan – en wij roepen dat al jaren, – we zijn voorstander van een nieuw OBC college, maar wij opteerden en blijven opteren voor een andere locatie. Als daar voor was gekozen, dan was er misschien al een start met de bouw gemaakt en hadden we binnen de budgetten kunnen blijven.Een investering in een nieuwe Meeuwenberg in Driel zullen wij van harte ondersteunen, omdat deze school meer dan levensvatbaar is en gelet op de toename van leerlingen, kennelijk een prima uitstraling heeft.

Groen en Knuffelbijen:

Groen vinden wij belangrijk, daar is geen enkel misverstand over, maar voordat mijn partij een motie dienaangaande (bomenM10) zal steunen, willen wij eerst nadere info van de wethouder. Omdat wij in deze tijd van klimaatverandering met al haar gevolgen toch iets concreets, zij het op kleine schaal, willen betekenen, hebben we een amendement “knuffelbijen” ingediend. De toelichting spreekt voor zich en ik hoop, dat meer fracties dit leuke en nuttige initiatief willen steunen

Tot slot een drietal andere items, die onze aandacht komend jaar vragen:

Wonen en Omgevingswet:

Wij vinden het positief om te lezen dat vraagstukken en thema’s uit de woonagenda in 2020 worden opgepakt in overleg met onze woonpartners. Daarbij moeten tijdig prestatieafspraken worden gemaakt. Daar gaan we nu echt voor!

Ten aanzien van de werkgroep wonen vragen wij ons langzamerhand af of deze nog bestaat. Lange tijd is het al stil en wij hebben begrepen dat er meer dan een half jaar geen vergadering meer heeft plaatsgevonden. De vraag rijst dan ook of het niet beter is om deze werkgroep op te heffen.

De raad zal echter regelmatig op de hoogte moeten worden gehouden van de vorderingen in deze.

Het is goed dat wij voortvarend in onze gemeente aan de slag zijn gegaan met het beleid voor standplaatsen voor woonwagens. In 2020 zal de woonbehoefte van de woonwagenbewoners worden vertaald in het beleid en in het ontwikkelen van twee locaties binnen de gemeente. Het in 2019 uitgevoerde behoefteonderzoek zal hiervoor de basis zijn. De fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe vraagt wel om vooraf goed overleg met alle betrokkenen en belanghebbenden (burgerparticipatie). Dit geldt ook voor de omwonenden waar de nieuwe standplaatsen zullen komen. Hier bij vinden wij het belangrijk dat er vooraf heldere criteria vastgesteld worden die zullen gelden voor de nieuwe locaties voor standplaatsen.

Voorzitteer. in het licht van vorenstaande en gelet op het kostenaspect vinden wij dat terughoudendheid op zijn plaats is en daarom hebben wij het amendement van de VVD (motie 6) mede ingediend.

De implementatie van de nieuwe omgevingswet vraagt nog de nodige aandacht. Weliswaar worden de raadsleden van tijd tot tijd betrokken, maar dit onderdeel leeft inhoudelijk nog niet voldoende. Wellicht dat dit verandert in het najaar wanneer consequenties van deze herziening meer en meer in beeld gaan komen.

Over het onderwerp fietsveiligheid: heb ik nog een korte vraag, voorzitter

Ons bereiken nog steeds geluiden over de onveilige T. splitsing met name voor fietsers aan de oostkant van het station. Welke maatregelen mogen we in 2020 hier verwachten?

Tot slot het P.budget.

Gemeente Belangen Overbetuwe weet, dat thans grote stappen worden ondernomen om de kwaliteit met vaste mensen binnen de organisatie op niveau te brengen. Dat kost tijd en geld. Dat betekent ook, dat wij vinden, dat er nu slagen moeten worden gemaakt om het aantal ingehuurde krachten te verminderen en dat het p budget leidend moet zijn.

Als er wordt afgeweken van dit budget, dan moet dat korttijdelijk zijn. Wij willen graag een beeld krijgen wanneer het P-budget weer op orde is.

Afsluitend, heerst bij ons tevredenheid, maar ook kritische kanttekeningen. Het college kan wat ons betreft verder met de uitdagingen  in het uitvoeringsprogramma.

Voorzitter,

Gemeentebelangen Overbetuwe wenst het college daarmee veel succes.