Algemene beschouwing begroting 2022

Hierbij de tekst van fractievoorzitter Henk Vreman. Deze tekst is tijdens de behandeling van programmabegroting 2022 voorgelezen aan de Raad en College van B&W.

Voorzitter,

Hoewel geen uitgebreide Algemene Beschouwingen, heb ik wel in kort bestek behoefte aan een korte terugblik en bespiegeling voor komende jaren. Wij begonnen in 2018 als een vrijwel nieuwe fractie en als coalitie partner. Dat was wennen na vier jaar oppositie. Terugblikkend denk ik, dat we er redelijk in zijn geslaagd om onze ambities, verankerd in het verkiezings-en coalitieprogramma , tot uitvoering te brengen. Wij hebben steeds geprobeerd de mens centraal te stellen, blijkende uit bijvoorbeeld het uitgebreidere minimabeleid, maar ook onze inspanningen op het terrein van duurzaamheid, sociaal domein en participatie. Vergenoegd terugkijken doen we niet maar we tellen wel onze knopen. Niettemin waren zowel 2020 als 2021 moeilijke jaren, waarin Corona ons in de greep hield.

Financiën:
Voor ons ligt nu het programma 2022 en volgende jaren. De start van de totstandkoming van deze begroting voert ons terug naar de raadsbijeenkomst met de Gedeputeerde vorig jaar december.
Na veelvuldig overleg van leden van het college en de werkorganisatie met medewerkers van de provincie is er uiteindelijk, na een prima proces met de raad een Kadernota voorgelegd, die weliswaar sluitend was maar voor 2022 een tekort liet zien. Heroverwegingen, bezuinigingen en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsproces hebben tot dit resultaat in juli geleid.

Vervolgens heeft na een lobbyproces van de VNG het Kabinet de beurs getrokken en extra middelen voor met name de jeugdzorg aan de gemeenten toegekend. Daarmee kwam de op basis van de Kadernota opgestelde begroting in een ander licht te staan met ook als gevolg, dat de reserve, die ter financiering van het sociaal domein nogal is verminderd, kan worden aangevuld. De bij de behandeling van de Kadernota genomen besluiten en opmerkingen zijn voldoende meegenomen in voorliggende begroting. Geen tekorten maar lichte overschotten. Dit breng een positieve sfeer, die ons overigens wel moet behoeden voor lichtzinnigheid en al helemaal niet voor het geven van cadeaus hoe verleidelijk dan ook in deze Sinterklaastijd en de naderende verkiezingen. Voor zover wij kunnen nagaan is deze begroting ook voldoende doorgesproken met de ambtenaren van de provincie, zodat ook vanuit de toezichthouder geen overwegende bezwaren zijn te verwachten.

Met uw college constateren wij, dat zowel de solvabiliteitsrato als de weerstandsratio toeneemt, waardoor er sprake is van een daadwerkelijke toename van de algemene reserve. Maar.. voorzitter we zijn er nog lang niet, dus goed rentmeesterschap blijft komende jaren geboden! Inzoomend op een enkel amendement en motie, aleer wij in tweede termijn ons standpunt over alle ingediende amendementen en moties zullen weergegeven het volgende. Het door GBO ingediende amendement A10 voorziet erin om de bij de Kadernota besloten verlaging van het economisch uitvoeringsprogramma terug te draaien. Immers het huidige koopgedrag van de consumenten, leidt tot een grotere vraag aan bedrijven en dat vraagt ons inziens om een hoger budget en daardoor meer ruimte voor de samenwerking op de bedrijventerreinen.

OZB
In principe kunnen wij ons vinden in het voorstel van het college. Zoals in het amendement van de VVD wordt gesteld, is er ruimte om te voldoen aan de motie van 6 juli 2021. Wij worstelen enerzijds, zoals eerder gesteld, met het rentmeesterschap om de reserve in onze gemeentelijke financiën snel weer op orde te krijgen zoals we ooit hebben afgesproken. Maar ook bestendig beleid is een groot goed zodat wij, na een forse discussie in onze fractie, het amendement van de VVD mede hebben ondertekend, waardoor de lokale lastendruk niet te hoog zal worden. Het hoeft immers geen betoog, dat de lasten voor de gemiddelde burger aankomend jaar toch als fors stijgen, waarbij we alleen maar hoeven te denken aan de energieprijs.

Sociaal Domein
Niet volledig helder is wat de situatie is op dit terrein. De monitor geeft veel informatie maar komt pas erg laat beschikbaar. Ook de financiële stand van zaken is niet erg helder en geeft ons als raad onvoldoende informatie. De vraag is op welke wijze de raad sneller inzicht kan krijgen om te voldoen aan het realiseren van de begrotingsgrenzen en of de dienstverlening aan onze inwoners op voldoende niveau is. Vz onze fractie vindt gelet op de grote sommen geld, die met de uitvoering van de taken op dit terrein zijn gemoeid, dat nader onderzoek op zijn plaats is.
Mogelijk kan de Rekenkamer worden gevraagd hier een onderzoek naar te doen.

In het licht van ons streven naar schonere mobiliteit alsmede een gezond leven, waarvoor meer bewegen een belangrijke factor is, hebben wij gemeend om samen met CDA, Groen Links en D66 voor de uitvoering van de fietsagenda het bij de Kadernota ingeboekte bezuinigingsbedrag terug te draaien. Je kunt ook dit amendement benoemen als het spelen van Sinterklaas maar de argumenten om dit te doen overstijgen het idee, dat we het geld zomaar cadeau doen.

Op de valreep vz. heeft GBO een amendement voor parallelle live streams ingediend. (A11). Uit oogpunt van transparantie, het betrekken van onze inwoners bij de gemeente politiek, alsmede de mogelijkheid voor onderling overleg zijn voor ons zwaarwegende argumenten om dit amendement in te dienen en daarmee beslag op de middelen te leggen. Tot slot, onder dankzegging voor de enorme inspanning van de werkorganisatie en uw college voor deze begroting, gaan we als raad in deze samenstelling de laatste maanden in vervolgens staan we voor verkiezingen en een nieuwe periode met grote uitdagingen en ambities. Als GBO willen we daarin een rol, zo niet een grote rol in spelen en we zien daarom met optimisme uit naar 2022.

Contactpersoon:

  • Henk Vreman

    Fractievoorzitter

    Elst

    Huisvesting – migratie – integratie